cultural events in the Philippines

cultural events in the Philippines.

you can download ready to print Microsoft word documents.

just click download link below to download.
ready to print .docs

softwareking

click Download here

click skip add to redirect to download link.

https://drive.google.com/open?id=1_4S-75VQkyZ_v4LVNiWvQTtExE6FsCb1-TO39EMO0GY

cultural events in the Philippines

more

 

 

Pag-ibig sa Tinubuang Lupa

Pag-ibig sa Tinubuang Lupa

(Andress Bonifacio)

Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya
Sa pagkadalisay at pagkadakila
Gaya ng pag-ibig sa Tinubuang lupa?
Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala.

Ulit-ulitin mang basahin ng isip

at isa-isahing talastasing pilit

ang salita’t buhay na limbag at titik

ng isang katauhan ito’y namamasid.

Banal na pag-ibig pag ikaw ang nukal

sa tapat na puso ng sino’t alinman,

imbit taong gubat, maralita’t mangmang

nagiging dakila at iginagalang.

Pagpupuring lubos ang palaging hangad
Sa bayan ng taong may dangal na ingat,
Umawit, tumula, kumanta’t sumulat,
Kalakhan din niya’y isinisiwalat.

Walang mahalagang hindi inihandog
Ng may pusong mahal sa Bayang nagkupkop,
Dugo, yaman, dunong, katiisa’t pagod,
Buhay ma’y abuting magkalagut-lagot.

Bakit? Alin ito na sakdal ng laki,
Na hinahandugan ng buong pagkasi,
Na sa lalong mahal nakapangyayari,
At ginugulan ng buhay na iwi?

Ito’y ang Inang Bayang tinubuan:
Siya’y ina’t tangi sa kinamulatan
Ng kawili-wiling liwanang ng araw
Na nagbigay-init sa buong katawan.

Kalakip din nito’y pag-ibig sa Bayan,
Ang lahat ng lalong sa gunita’y mahal,
Mula sa masaya’y gasong kasanggulan
Hanggang sa katawa’y mapasa-libingan.

Sa aba ng abang mawalay sa bayan!
Gunita ma’y laging sakbibi ng lumbay,
Walang alaala’t inaasa-asam
Kundi ang makita’y lupang tinubuan.

Pati ng magdusa’y sampung kamatayan
Wari ay masarap kung dahil sa bayan
At lalong mahirap. Oh, himalang bagay!
Lalong pag-irog pa ang sa kanya’y alay.

Kung ang bayang ito’y masasa-panganib
At siya ay dapat na ipagtangkilik,
Ang anak, asawa, magulang, kapatid;
Isang tawag niya’y tatalikdang pilit.

Hayo na nga, hayo, kayong nagabuhay
Sa pag-asang lubos ng kaginhawahan
At walang tinamo kundi kapaitan,
Hayo na’t ibangon ang naabang bayan.

Kayong nalagasan ng bunga’t bulaklak
Ng kahoy ng buhay na nilanta’t sukat,
Ng bala-balaki’t makapal na hirap,
Muling manariwa’t sa baya’y lumiyag.

Ipahandug-handog ang buong pag-ibig
At hanggang may dugo’y ubusing itigis;
kung sa pagtatanggol, buhay ay mapatid,

Ito’y kapalaran at tunay na langit.

Himno ng San Mateo


 

Himno ng San Mateo
Mabuhay ka o bayan ko
itanghal ang banal na ngalan
mo
bayan kong minamahal
San Mateo ngalan banal
mabuhay ka o bayan ko
tangi ka’t pinagpalang totoo
sa lipon ng mga bayan
nitong lalawigang rizal
bayan nami’y gunitaw
sa payapang pamumuhay
payak may marangal
               
Ang buhay ng mamamayan
sinagin at matatanto
tunay na kaligayahan
lupa niya’y walang sawa ng
kumalinga at umang dukha
sa anak na laging handa
una’t bisig sa paggawa
Kaya’t dito sa aming bayan
bawat isa ay may pangarap
kalasag at tiyaga’t sipag
upang buhay ay umunlad
Kalasag at tiyaga’t sipag
upang buhay ay umunlad

dd

Internal organs

Project
In
Science
Internal Organs
 
Stomach
The stomach is a muscular, hollow organ in the
gastrointestinal tract of humans and many other animals, including several
invertebrates. The stomach has a dilated structure and functions as a vital
digestive organ. In the digestive system the stomach is involved in the second
phase of digestion, following mastication (chewing).
In humans and many other animals, the stomach is located
between the oesophagus and the small intestine. It secretes digestive enzymes
and gastric acid to aid in food digestion. The pyloric sphincter controls the
passage of partially digested food (chyme) from the stomach into the duodenum
where peristalsis takes over to move this through the rest of the intestines.

 

 

Kidney

The kidneys are two bean-shaped organs found on the left and
right sides of the body in vertebrates. They filter the blood in order to make
urine, to release and retain water, and to remove waste and nitrogen (the
excretory system). They also control the ion concentrations and acid-base
balance of the blood. Each kidney feeds urine into the bladder by means of a
tube known as the ureter. In humans, they are roughly 11 centimetres (4.3 in)
in length.
The kidneys regulate the balance of ions known as
electrolytes in the blood, along with maintaining acid base homeostasis. They
also move waste products out of the blood and into the urine, such as
nitrogen-containing urea and ammonium. Kidneys also regulate fluid balance and
blood pressure. They are also responsible for the reabsorption of water, glucose,
and amino acids. The kidneys also produce hormones including calcitriol and
erythropoietin. The kidneys also make an important enzyme, renin, which affects
blood pressure through negative feedback.

 

 

Lung

The lungs are the primary organs of the respiratory system
in humans and many other animals including a few fish and some snails. In
mammals and most other vertebrates, two lungs are located near the backbone on
either side of the heart. Their function in the respiratory system is to
extract oxygen from the atmosphere and transfer it into the bloodstream, and to
release carbon dioxide from the bloodstream into the atmosphere, in a process
of gas exchange. Respiration is driven by different muscular systems in
different species. Mammals, reptiles and birds use their different muscles to
support and foster breathing. In early tetrapods, air was driven into the lungs
by the pharyngeal muscles via buccal pumping, a mechanism still seen in
amphibians. In humans, the main muscle of respiration that drives breathing is
the diaphragm. The lungs also provide airflow that makes vocal sounds including
human speech possible.

 

 

Small  & Large intestine

Small intestine

The small intestine or small bowel is the part of the
gastrointestinal tract between the stomach and the large intestine, and is
where most of the end absorption of food takes place. The small intestine has
three distinct regions – the duodenum, jejunum, and ileum. The duodenum is the
shortest part of the small intestine and is where preparation for absorption
begins. It also receives bile and pancreatic juice through the pancreatic duct,
controlled by the sphincter of Oddi. The primary function of the small
intestine is the absorption of nutrients and minerals from food, using small
finger-like protrusions called villi.[2]

Large intestine

The large intestine, also known as the large bowel or colon,
is the last part of the gastrointestinal tract and of the digestive system in
vertebrates. Water is absorbed here and the remaining waste material is stored
as feces before being removed by defecation.[1]
Most sources define the large intestine as the combination
of the cecum, colon, rectum, and anal canal.[2][3] Some other sources exclude
the anal canal.

Heart

The heart is a muscular organ in humans and other animals,
which pumps blood through the blood vessels of the circulatory system.[1] Blood
provides the body with oxygen and nutrients, as well as assists in the removal
of metabolic wastes.[2] In humans, the heart is located between the lungs, in
the middle compartment of the chest.[3]
In humans, other mammals, and birds, the heart is divided
into four chambers: upper left and right atria; and lower left and right
ventricles.[4][5] Commonly the right atrium and ventricle are referred together
as the right heart and their left counterparts as the left heart.[6] Fish, in
contrast, have two chambers, an atrium and a ventricle, while reptiles have
three chambers.[5] In a healthy heart blood flows one way through the heart due
to heart valves, which prevent backflow.[3] The heart is enclosed in a
protective sac, the pericardium, which also contains a small amount of fluid.
The wall of the heart is made up of three layers: epicardium, myocardium, and
endocardium.

 

Human brain

The human brain is the central organ of the human nervous
system, and with the spinal cord makes up the central nervous system. The brain
consists of the cerebrum, the brainstem and the cerebellum. It controls most of
the activities of the body, processing, integrating, and coordinating the
information it receives from the sense organs, and making decisions as to the
instructions sent to the rest of the body. The brain is contained in, and
protected by, the skull bones of the head. The cerebrum is the largest part of
the human brain. It is divided into two cerebral hemispheres. The cerebral
cortex is an outer layer of grey matter, covering the core of white matter. The
cortex is split into the neocortex and the much smaller allocortex. The
neocortex is made up of six neuronal layers, while the allocortex has three or
four. Each hemisphere is conventionally divided into four lobes – the frontal,
temporal, parietal, and occipital lobes. The frontal lobe is associated with
executive functions including self-control, planning, reasoning, and abstract
thought, while the occipital lobe is dedicated to vision. Within each lobe,
cortical areas are associated with specific functions, such as the sensory,
motor and association regions. Although the left and right hemispheres are
broadly similar in shape and function, some functions are associated with one
side, such as language in the left and visual-spatial ability in the right. The
hemispheres are connected by nerve tracts, the largest being the corpus
callosum.

 

 

Project
In
Science
Internal
Organs
Submitted
by: Jhymarie C. Lorella
IV
– Capricorn
Submitted
to: Mariefa Joy S. Daguro

 

Teacher
 
 

ESP 3 kagamitan ng mag-aaral E-Book

ESP 3 kagamitan ng mag-aaral

ESP 3 kagamitan ng mag-aaral (Tagalog)
download esp 3 E-BOOK for android phone and tablet .apk
Download print PDF files hereesp 3

How to Download?

Click above link
wait for 5 seconds then click SKIP AD

You can request e-book in contact us form

Use my donation box for your donation

it helps me to continue service of this web site


MAPEH GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL E-Books

MAPEH GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL

MAPEH GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL
kagamitan ng mag-aaral
tagalog
application for android phone and tabletMUSIC

music

download and install Music 3 LM .apk here
download/print Music 3 LM PDF here
download at amazon apps store here

ARTS

art

download and install Arts 3 LM .apk here
download/print Arts 3 LM PDF here
download at amazon apps store here

PE

p.e

download and install PE 3  LM .apk here
download/print PE 3 LM PDF here
download at amazon apps store here

HEALTH

Health

download and install HEALTH 3  LM .apk here
download/print HEALTH 3 LM PDF here
download at amazon apps store here

How to Download?

Click above link
wait for 5 seconds then click SKIP AD

You can request e-book in contact us form

Use my donation box for your donation

it helps me to continue service of this web site


Science Grade 3 Learner’s Materials E-Book

Science Grade 3 Learner’s Materials

Science Grade 3 Learner’s Materials
Let’s Explore Science For Daily UseDownload Science Grade 3 Learner’s Materials .apk here
Download/Print Science Grade 3 Learner’s Materials PDF HERE
download at amazon apps store here

science 3

How to Download?

Click above link
wait for 5 seconds then click SKIP AD

You can request e-book in contact us form

Use my donation box for your donation

it helps me to continue service of this web site


MATHEMATICS 3 LM Tagalog E-BOOK

MATHEMATICS 3 LM Tagalog

MATHEMATICS 3 LM Tagalog
MATHEMATICS 3 Learner’s Material Tagalog
Kagamitan ng Mag-aaral
You download MATHEMATICS 3 LM Tagalog .apk 
You may download/print MATHEMATICS 3 LM Tagalog PDF HERE
download at amazon apps store here

math 3
mathematics 3

 

How to Download?

Click above link
wait for 5 seconds then click SKIP AD

You can request e-book in contact us form

Use my donation box for your donation

it helps me to continue service of this web site


MTB-MLE 3 LM Tagalog E-BOOK

MTB-MLE 3 LM Tagalog

MTB-MLE 3 LM Tagalog
MTB-MLE 3 Learner’s Material Tagalog
kagamitan ng mag-aaral
design for android phone and tablet
download MTB-MLE 3 LM Tagalog .apk here
download/print MTB-MLE 3 LM Tagalog PDF here
download at amazon apps store here

How to Download?

Click above link
wait for 5 seconds then click SKIP AD

You can request e-book in contact us form

Use my donation box for your donation

it helps me to continue service of this web site


Araling Panlipunan 3 LM E-book

 Araling Panlipunan 3 LM E-book downloads

Araling Panlipunan 3
Ebook Kagamitan ng mag-aaral tagalogEbook for Android Tablet and Phone

Download Araling Panlipunan EBOOK HERE
download at amazon App store here 
Download and print here

How to Download?

Click above link

wait for 5 seconds then click SKIP AD